Porsgrunn kommune

Sentralt i helse- og omsorgsplanen til Porsgrunn kommune er tidlig innsats med sikte på å oppnå mestring i ulike deler av livet, samt god folkehelse. Tilbud og aktiviteter til innbyggere i kommunen, utenom kommunale tjenester, preges av samarbeid med frivillige, ulike organisasjoner eller god tilrettelegging for deltakelse i ordinære fritids- eller aktivitetstilbud.

Virkemiddelet er å gjøre tilbudet kjent for innbyggerne gjennom god og strukturert, lett tilgjengelig informasjon. Som ledd i dette har Porsgrunn kommune gitt Netlab i oppdrag å lage en digital oversikt over aktivitetstilbydere gjennom et offentlig anbud.

Målet med Aktivitetsportalen er at det skal være lettere å delta på fritidsaktiviteter, ved at aktivitetene er lettere å finne. Det skal også være et verktøy for å fremme integrering for grupper av mennesker som har større risiko for å havne utenfor felleskapet. Det gjelder for eksempel barn og unge fra lavinntektsfamilier, mennesker med nedsatt funksjonsevne eller personer som opplever ensomhet eller andre former for utenforskap. Den vil også bidra til rekruttering og samarbeid.

Sentralt for siden er at den skal være lett å bruke og universelt tilpasset. Aktivitetene er filtrerbare så det er lett for eksempel å finne rullestolvennlige aktiviteter passende til aldersgruppen og lommeboken sin. Det er også lett å finne aktiviteter i nærområdet og finne frem til stedet ved en vis-på-kart-funksjon. Den er tilgjengelig på flere språk gjennom maskinoversetting. I tillegg har nettstedet informasjon om støtteordninger som for eksempel kontingent kasse for lavinntektsfamilier og utlånsentral.

Porsgrunn kommune er engasjert på vegne av innbyggerne sine. Det har vært gjennomgående i samarbeidet, først i workshopen der konseptet ble utviklet, og deretter i team-samarbeidet. For å finne frem til aktivitetene laget Netlab et nettbasert spørreskjema. Kommunen inviterte relevante lag og foreninger til å fylle ut dette. Dette arbeidet ble støttet av BufDir. Informasjonen ble så importert inn i nettsiden. Tilbyderne kan lett oppdatere informasjonen sin i portalen via et kontaktskjema til kommunen slik at informasjonen forblir relevant. 

Fra oppstarten av samarbeidet i september 2022 og frem til nå, hvor vi straks lanserer løsningen, har vi hatt god dialog med Netlabs prosjektteam. Vi er svært fornøyd med både hvordan de har løst bestillingen rent innholdsmessig og teknisk, men også dialog og samarbeid underveis. Dette var nybrottsarbeid for oss, men Netlab har tatt oss gjennom utviklingsprosessen på en god måte. De har vært lydhøre ovenfor forventninger og behov, samt hatt en løsningsorientert tilnærming. I hovedsak har vi også holdt fremdriften, men med noen justeringer underveis.

Marianne Eriksen, Kultur og idrettsjef, Porsgrunn kommune