Vilkår

STANDARD BETINGELSER FOR UTVIKLINGSOPPDRAG NETLAB AS

1. Alminnelige bestemmelser

1.1 Betingelsenes omfang

Disse standard betingelser («Betingelsene») gjelder levering av tjenester til utrednings- og utviklingsoppgaver fra Netlab AS, hvor Netlab AS skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat, heretter kalt «Oppdraget».

Netlab AS har spesifisert omfanget og gjennomføringen av oppdraget i sitt tilbud.

Tilbudet med eventuelle bilag og Betingelsene utgjør til sammen «Avtalen» mellom Netlab AS og «Kunden».

 

2. Endring, stansing, avbestilling

2.1 Endring av ytelsen etter avtaleinngåelsen

Hvis Kunden etter Avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller andre forutsetninger for Avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt kan Kunden be om endringsavtale.

Ved krav om endringer kan Netlab AS kreve justeringer i vederlag og/eller tidsplaner. Krav om justert vederlag eller tidsplan skal fremsettes samtidig med Netlab AS sitt svar på Kundens anmodning om endringsavtale.

Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig.

2.2 Midlertidig stansing av oppdraget

Kunden kan kreve at gjennomføringen av oppdraget midlertidig stanses. Kravet skal fremsettes skriftlig. Det skal opplyses om når oppdraget stanses og når det er planlagt gjenopptatt.

Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte:

  • Netlab AS sine dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
  • Andre kostnader som Netlab AS påføres som følge av stansingen.

 

3. Netlab AS sine plikter

3.1 Netlab AS sitt ansvar og kompetanse

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med Avtalen og skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard.

Netlab AS skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.

Henvendelser fra Kunden skal besvares så snart som mulig.

Netlab AS skal så snart som mulig varsle om forhold Netlab AS forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

3.2 Bruk av underleverandør

Netlab AS kan benytte underleverandør til gjennomføring av hele eller deler av Oppdraget.

3.3 Fri programvare

Med fri programvare menes programvare som blir tilbudt under alminnelig anerkjente fri programvarelisenser.

Netlab AS skal påse at det ikke benyttes fri programvare med lisensbetingelser som er uforenlige med kravene til leveransen eller som er uforenlige med lisensbetingelsene som gjelder for annen programvare som inngår i leveransen.

Netlab AS skal bare benytte fri programvare som etter en forsvarlig vurdering fra Netlab AS side ikke krenker tredjeparts rettigheter, og som tilbys under alminnelig anerkjente fri programvarelisenser.

 

4. Kundens plikter

4.1 Kundens ansvar og medvirkning

Kunden skal lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring.

Henvendelser fra Netlab AS skal bevares uten ugrunnet opphold.

Kunden skal uten opphold varsle om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring.

 

5. Partenes plikter

5.1 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

5.2 Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av oppdraget skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

 

6.Vederlag og betalingsbetingelser

6.1 Vederlag

Priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Netlab AS sine ytelser vil fremgå av tilbudet.

Utlegg dekkes av Kunden. Reise- og diettkostnader spesifiseres særskilt, og dekkes etter Statens gjeldende satser. Reisetid faktureres med mindre noe annet er særskilt avtalt.

6.2 Fakturering

Vederlag basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er avtalt. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt. Betaling skal skje etter faktura per 14 (fjorten) kalenderdager.

6.3 Forsinkelsesrente

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Netlab AS krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

6.4 Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 14 (fjorten) kalenderdager fra forfall, kan Netlab AS sende skriftlig varsel om at Avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 30 (tretti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

6.5 Prisendringer

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Netlab AS sitt vederlag eller kostnader.

Timeprisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen for den måned Avtalen ble inngått.

 

7. Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til Oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er avtalt særskilt mellom partene.  Dette inkluderer design av websider og grafisk materiale som fritt kan disponeres av Kunden, med mindre annet er særskilt avtalt.

Netlab AS beholder rettighetene til egne verktøy, metodegrunnlag og kildekode til oppdragets resultat. Dette inkluderer script og kildekode til nettfunksjoner og produkter, som er Netlab AS sin eiendom og er rettighetsbeskyttet av Netlab AS eller eksterne rettighetshavere. Disse kan ikke flyttes fra Netlab AS sine serverforbindelser eller på annen måte utnyttes av Kunden, uten etter særskilt avtale med Netlab AS.

 

8. Mislighold av Avtalen

8.1 Hva som ansees som mislighold - reklamasjon

Det foreligger mislighold fra Netlab AS side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt.

Det foreligger ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold som Kunden er ansvarlig foreller force majeure.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget og senest innen 1 år etter at Oppdraget er gjennomført.

8.2 Tilleggsfrist

Netlab AS kan kreve en tilleggsfrist for ferdigstillelse uten at Kunden på dette grunnlag kan kreve  dagbøter eller erstatning. Tilleggsfristen fastsettes ut fra en faglig forsvarlig vurdering av behovet for fristforlengelse.

8.3 Avhjelp

Netlab AS skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold ved utbedring, omlevering eller tilleggs levering uten ekstra kostnad for Kunden.

8.4 Sanksjoner ved mislighold

8.4.1 Tilbakehold

Ved mislighold kan partene holde sine ytelser tilbake, men ikke mer enn det som åpenbart er nødvendig for å sikre partens krav som følger av misligholdet.

8.4.2 Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved Netlab AS sin leveranse, for så vidt Netlab AS ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring utenfor Netlab AS sin kontroll og som Netlab AS ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data ansees som indirekte tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Netlab AS sitt ansvar under Avtalen.

Samlet erstatningskrav mot Netlab AS er under enhver omstendighet begrenset til et beløp som tilsvarer 10% av kontraktssummen ekskl. mva.

8.4.3 Heving

Ved vesentligmislighold kan partene heve Avtalen. Kunden skal gi Netlab AS skriftlig varsel med rimelig frist til å bringe forholdet i orden før heving kan skje.

 

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Forsikringer

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis Kunden ikke står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Netlab AS som følger av Kundens risiko eller ansvar etter avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.

Netlab AS plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra Kunden som følger av Netlab AS sin risiko eller ansvar etter Avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Netlab AS tegner forsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

9.2 Overdragelse av rettigheter og plikter

Netlab AS kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen etter skriftlig samtykke fra Kunden. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Netlab AS kan, uten samtykke fra Kunden, slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller overdras i samme konsern.

Retten til vederlag etter Avtalen kan av Netlab AS fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

9.3 Konkurs, akkord m.v.

Hvis det hos Kunden  åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Netlab AS rett til heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

9.4 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve Avtalen med den rammede parts samtykke eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 

 

10. Tvister

10.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

10.2 Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

10.3 Verneting

Kristiansand tingrett er rett verneting for tvister om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

 

*****